SP Łyna

Sylwetka patrona szkoły

Roman Kobendza (ur. 15 lutego 1886 w Niechciach k. Piotrkowa Trybunalskiego – zm. 24 listopada 1955 w Warszawie) – polski botanik, dendrolog, profesor SGGW. Jego żona Jadwiga była polskim geografem i geomorfologiem.

Założył Uniwersytet Powszechny, brał udział w pracach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Był zaangażowany w ochronę Puszczy Kampinoskiej i doprowadził do utworzenia na jej terenie w 1937 roku pierwszego rezerwatu przyrody. Pod jego opieką był Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Na SGGW kierował Katedrą Botaniki Leśnej i Dendrologii.

Roman Kobendza był jednym z inicjatorów powołania Kampinoskiego Parku Narodowego.

Publikacje naukowe z dziedziny dendrologii, fitosocjologii i florystyki.

Jego imieniem nazwano gołoborze na stoku Łysej Góry w Górach Świętokrzyskich.

Dzieła naukowe
 1. Solanki i roślinność halofitowa w Zgłowiączce na Kujawach (Les sources salées de Zgłowiączka et leur végetation halophile) (1922)
 2. Projekt rezerwatu w Puszczy Kampinowskiej (1924)
 3. O kilku nowych gatunkach dla flory polskiej (Sur quelques espèces nouvelles pour la flore de Pologne) (1930)
 4. Parki Warszawy i jej okolic (Les parcs de Varsovie et de ses environs) (1930)
 5. Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej (Les Rapports Phytosociologiques dans l’ancienne grande Foret de Kampinos) (1930)
 6. Flora Bielan (1932)
 7. Jak reaguje system korzeniowy sosny (Pinus silvestris L.) na zawiewanie przez piasek (Wie reagier) (1932)
 8. O zarastaniu ściętych pni jodłowych (Über das Vernarben von Weisstannenstümpfen) (1932)
 9. Badania fitosocjologiczne w Górach Świętokrzyskich (Etudes phytosociologiques du massif du S-te) (1933)
 10. Kilka uwag o roślinności płaskowzgórza Pełczańskiego na Wołyniu (Einige Bemerkungen über) (1933)
 11. Zespoły roślin w paśmie Klonowskiem i dolinie Wilkowskiej (Les associations végétales de la chaîne) (1933)
 12. Eine neue Varietät der Knackweide (1935)
 13. Roślinność okolic Kazimierza Dolnego (1935)
 14. Nowa odmiana wierzby kruchej (Salix fragilis L.) (Eine Varietät der Knackweisse) (1936)
 15. Przyczynek do poznania brzozy czarnej (Betula obscura Kot.) w Polsce (Beitrag zur Kenntnis der Schwarzbirke (Betula obscura Kot.) in Polen) (1936)
 16. Wawrzynek wilczełyko (Daphne Mezéreum L.) i jego znaczenie zdobnicze (Daphne Mezéreum et sa qualité ornamentale) (1936)
 17. Wpływ zimy majowej na roślinność okolic Warszawy w 1935 r. (Influence de l’hiver en mai 1935 sur la végetation des environs de Varsovie) (1936)
 18. Roślinność bliższych i dalszych okolic Włocławka (1937)
 19. Roślinność ruderalna na gruzach miast polskich (1949)
 20. Acanthopanax septemlobus Koidżumi w arboretum Rogowa (1950)
 21. Acer platanoides L., var. Stollii Späth. w Młochowie pod Warszawą (1950)
 22. Jak należy rozumieć kolec i cierń z morfologicznego punktu widzenia (1950)
 23. Krytyczny przegląd niektórych gatunków rodzaju Lepidium R. Br. oraz nowe gatunki dla flory polskiej (1950)
 24. Las Wawerski ze stanowiska fitosocjologii (Pflanzenassoziationen im Walde von Wawer) (1936)
 25. Modrzew chiński złocisty Pseudolarix amabilis Rehd. (Syn. P. Kaempferi Gordon., P. Fortunei Mayr. (1950)
 26. Nieznane stanowisko klonu polnego (Acer campestre L.) pod Warszawą (1950)
 27. Nowa odmiana modrzewia amerykańskiego (Larix laricina K. Koch. var. pyramidalis argentea) (1950)
 28. Czym jest topola rogalińska ? (1952)
 29. Różnopostaciowość liści dębu szypułkowego (Quercus Robur L.) pod wpływem uszkodzeń owadzich (1952)
 30. Topole sekcji Leuce Duby w Polsce, ich zmienność i wykorzystanie dla celów gospodarczych i zdobniczych (1952)
 31. Z biologii i ekologii kiełkowania nasion topoli (1952)
 32. Nowe lub rzadkie formy świerka w Polsce (1953)
 33. Thesium linophyllon L. (Th. intermedium Schrad.) wśród roślinności stepowej nad Wisłą (1958).

źródło: Wikipedia

Skip to content