SP Łyna

Świetlica szkolna

Nauczyciele:

Milena Chmielewska

Marzena Łachmańska

Marzenna Pstrągowska

 

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

Zadania świetlicy:

 • wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

 • umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;

 • upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;

 • przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;

 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

 • wyrabianie u uczniów samodzielności;

 • stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,

 • przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;

 • Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

 • zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów;

 • zajęć utrwalających wiedzę;

 • gier i zabaw rozwijających;

 • zajęć sportowych.

 


Skip to content