SP Łyna

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych u Administratora, oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w wykazie jest Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie, Łyna 26, 13-100 Nidzica, reprezentowana przez Dyrektora tel. 89 625 7554, e-mail: spłyną@nidzica.pl.
 2. Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Dostępny, Izabela Kraśniewska, dostępna jest pod adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 4. dla celów wypełniania obowiązków edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i Prawa Oświatowego i realizacji zadań statutowych placówki, oraz przepisy pokrewne, w związku z art. 6, lit. c RODO;
 5. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, w związku z art. 6, lit. d RODO;
 6. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu placówki, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w związku z art. 6, lit. f RODO;
 7. w jednym lub większej liczbie określonych celów, na które została wyrażona zgoda (m.in. udziału w realizowanych przez placówkę projektach i programach, wykorzystaniu wizerunku dziecka), w związku z art. 6, lit. a RODO

4.Powyższe dane osobowe będą przekazywane odpowiednio:

 1. do systemu informacji oświatowej,
 2. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 3. operatorom pocztowym i kurierom,
 4. służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
 5. pielęgniarce szkolnej,
 6. organom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie podpisanej przez Administratora umowie powierzenia danych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych fakultatywnych – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, rodzic/prawny opiekun ucznia, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
  z przepisów prawa):

  • dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz prawo do żądania sprostowania
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją celów edukacyjnych, opiekuńczych
  i wychowawczych, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości realizacji zadań edukacyjnych przez placówkę.
 2. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa oraz z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Meta Platforms Ireland Limited, administrator informuje, że dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa oraz z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Meta Platforms Ireland Limited (dane przetwarzane na podstawie zgody). W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, administrator informuje, że współadministrator funpage, jakim jest Meta Platforms Ireland Limited wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.
Skip to content