REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 847/2021

BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz.1737) zarządzam, co następuje:

 § 1. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Druki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Karta zgłoszenia dziecka do rocznego przygotowania przedszkolnego