REKRUTACJA DO KLASY I 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 846/2021

BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica

Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737) zarządzam, co następuje:

 § 1. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nidzicy

 Jacek Kosmala

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KL I DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia dziecka do I klasy