PLANUJĘ,DZIAŁAM, ZWYCIĘŻAM

CEL GŁÓWNY

Stworzenie możliwości rozwoju, w okresie od 1 IX 2010 do 31 VII 2011, 220 uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych poprzez poszerzenie i udostępnienie oferty edukacyjnej w 2 wiejskich szkołach podstawowych znajdujących się w miejscowościach Łyna i Raczki w Gminie Nidzica w woj. warmińsko – mazurskim.

Cele szczegółowe dotyczą 220 uczniów w wieku 5-13 lat pochodzących z części wiejskiej Gm.miejsko – wiejskiej Nidzica, 2 SP z „0” w miejscowości Raczki i Łyna i okresu realizacji od 1 IX 2010 do 31 VII 2011.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Nabycie umiejętności komunikacji w jez. obcych 140 Uczniów poprzez udział w zajęciach językowych rozwijających i wyrównawczych.
2. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u 20 U przez udział w zaj. logopedycznych.
3. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i poprawności językowej oraz kompetencji społecznych i obywatelskich 80 U poprzez udział z zaj. humanistycznych wyrównawczych i rozwijających.
4. Kształcenie kompetencji matematycznych 160 U poprzez udział w zaj. matematycznych wyrówn. i rozwij.
5. Kształcenie kompetencji przyrodniczych 140 U poprzez udział w zaj. przyrodniczych wyrówn. i rozwij.
6. Kształcenie kompetencji informatyczno- technicznych 60 U poprzez udział w zaj. informatycznych rozwij.
7. Kształcenie świadomości i ekspresji kulturalnej 20 U. klas I i II poprzez udział w zaj. artystycznych.
8. Ułatwienie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i planowania własnej kariery U poprzez udział w zaj. z doradztwa zawodowego.
9. Rozwijanie poczucia wiary we własne siły, potrzeby osiągania sukcesu, pokazywanie zróżnicowania społecznego i promowanie równości płci oraz różnorodności u 20 U poprzez udział w zaj. psycho-edukacyjnych.
10. Wyrównanie deficytów rozwojowych 20 U poprzez udział w indywidualnych zaj.korekcyjno – kompensacyjnych.
11. Przygotowanie 20 U do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w kl. I poprzez udział w zaj. „Idę do szkoły”.

Zajęcia realizowane w ramach projektu
 

Zajęcia humanistyczno-wyrównawcze kl. IV-VI 186h.
Zajęcia humanistyczno-rozwijające kl. IV-VI 62h.
Zajęcia przyrodniczo-wyrównawcze kl. VI 124h.
Zajęcia przyrodniczo-wyrównawcze kl. IV-V 124h.
Zajęcia przyrodniczo-rozwijające kl. IV-VI 62h.
Zajęcia matematyczno-rozwijające kl. IV-VI 62h.
Zajęcia matematyczno-wyrównawcze kl. VI 124h.
Zajęcia matematyczno-wyrównawcze kl. IV-V 124h.
Zajęcia informatyczno-techniczne -rozwijające kl. IV-VI 186h
Zajęcia język angielski-rozwijające kl. IV-VI 62h.
Zajęcia język angielski-wyrównawcze kl. IV-VI 124h.
Zajęcia język niemiecki-wyrównawcze kl. IV-VI 62h.
Zajęcia indywidualne kor-komp.   620h.
Zajęcia indywidualne logopedyczne   620h.
Zajęcia ogólno-rozwijające „Idę do szkoły”   62h.
Zajęcia mat. z wykorzystaniem komputera-wyr. kl. I-III 186h.
Zajęcia mat. z wykorzystaniem komputera – rozw. kl. I-III 62h.
Zajęcia artystyczne kl. I-II 62h.
Zajęcia j.ang. z wykorzystaniem komputera – rozw. kl. I-III 186h.
Zajęcia z przyrody – rozwijające kl. I-III 186h.
Zajęcia z doradcą zawodowym kl. VI 20h.
Zajęcia psychoedukacyjne kl. III-VI 60h.

 

Wartość wskaźników ogólnych na obszarach wiejskich

W okresie realizacji proj. od IX 2010 do VII 2011:

– 2 szkoły prowadzące kształcenie ogólne, które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu, w tym 2 szkoły z obszarów wiejskich,
-220 U uczestniczyło w zaj. dydaktycznych

Wskaźniki rezultatu prezentujące efekty jego realizacji:
Rezultaty twarde uzyskane w trakcie zaj. w okresie realizacji proj. od IX 2010 do VII 2011

1. Wzrost kompetencji przyrodniczych u min:
– 17 U z zaj. przyr. wyr. dla kl. VI
– 36 U z zaj. przyr. wyr. dla kl. IV i V
– 7 U z zaj. przyr. rozw. dla kl. IV – VI
– 54 U z zaj. przyr. rozw. dla kl. I – III

2. Wzrost kompetencji matematycznych u min:
– 17 U z zaj. mat.rozw. dla kl. IV – VI
– 17 U z zaj. mat.wyr. dla kl. VI
– 36 U z zaj. mat.wyr. dla kl. IV i V
– 54 U z zaj. mat.wyr. z wykorzystaniem komputera dla kl. I – III
– 17 U z zaj. mat.rozw. z wykorzystaniem komputera dla kl.I – III

3. Wzrost kompetencji informatyczno – technicznych u min.:
– 56 U z zaj. inf. – tech. rozw. dla kl.IV – VI

4. Wzrost umiejętności komunikacji w jez. obcych u min:
– 17 U z zaj. z j. ang. rozw. dla kl.IV – VI
– 36 U z zaj. z j. ang. wyr. dla kl. IV – V
– 17 U z zaj. z j. niem. wyr. dla kl. IV – VI
– 54 U z zaj. z j. ang. rozw. z wykorzystaniem komputera dla kl.I – III

5. Skorygowanie zaburzeń mowy u min. 17 U z indywidualnych zajęć logopedycznych.

6. Wzrost umiejętności przygotowujących do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w kl.I u min. 17 U poprzez udział w zaj.„Idę do szkoły”.

Rezultaty będą mierzone za pomocą: test końcowy, lista obecności
Rezultaty miękkie uzyskane w okresie realizacji proj. od IX 2010 do VII 2011:

W trakcie trwania zaj. u min:

– 95% U podniesiono motywacje do zdobywania wiedzy oraz potrzeby osiągania sukcesów
– 95% U wypracowano nawyk ustawicznego uczenia sie
– 90% U wzrosło poczucie wiary we własne siły, potrzeby osiągania sukcesu
– 80% U wzrosła umiejętność zdobywania i gromadzenia, przetwarzania i krytycznego wykorzystania informacji
– 70% U wzrosła kreatywność w działaniu i ciekawość poznawcza
– 90% U wzrosła umiejętność prezentowania własnych osiągnięć
– 100% U rozpoznano potencjał i ich zdolności
– 95% U wzrosła świadomość na temat równości płci i inności
– 90% U z zaj. humanistycznych wzrost umiejętności czytania ze zrozumieniem i poprawności językowej oraz kompetencji społecznych i obywatelskich
– 90% U z indywidualnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wyrównanie deficytów rozwojowych
– 90% U z zaj. artystycznych dla kl. I –II wzrost świadomości i ekspresji kulturalnej
– 90% U ułatwienie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i planowania kariery u min. 17 U z zaj. z doradztwa zawodowego dla kl.VI

Rezultaty będą mierzone za pomocą: ankieta ewaluacyjna, raporty, karty hospitacji, karty kariery.
Najważniejsze wskaźniki produktu, które odnoszą się do sposobów realizacji proj. w okresie realizacji od IX 2010 do VII

2011:
Odbyło sie:

– 186 h zaj. humanistycznych wyr. dla kl. IV – VI
– 62 h zaj. humanist. rozw. dla kl. IV – VI
– 124 h zaj. przyrodniczych wyr. dla kl. VI
– 124 h zaj. przyr. wyr. dla kl. IV i V
– 62 h zaj. przyr. rozw.dla kl.IV – VI
– 62 h zaj. matematycznych rozw dla kl. IV – VI
– 124 h zaj. mat. wyr. dla kl.VI
– 124 h zaj. mat. wyr. dla kl. IV i V
– 186 h informatyczno – technicznych rozw. dla kl. IV – VI
– 62 h zaj. j.ang. rozw. dla kl. IV – VI
– 124 h zaj. j.ang. wyr. dla kl. IV – V
– 62 h zaj. j. niem. wyr. dla kl. IV – VI
– 620 h indywidualnych zaj. kor. – komp.
– 620 h indywidual. zaj. logoped.
– 62 h zaj. „Ide do szkoły” dla „0″
– 186 h zaj. mat. z wykorzystaniem komputera wyr.dla kl. I – III
– 62 h zaj. mat. z wykorzystaniem komputera rozw. dla kl.I – III
– 62 h zaj. artystycznych dla kl. I –II
– 186 h zaj. j. ang. z wykorzystaniem komputera rozw. dla kl. I – III
– 186 h zaj. przyr. rozw. dla kl. I – III
– 20 h zaj. z dor. zawod. dla kl.VI
– 60 h zaj. psycho – edukacyjnych dla ucz. kl.III i VI
– wydano 100 broszur na temat realizacji projektu
– odbyły się 2 spotkania inf.
– odbyło się 2 wycieczki edukacyjne
– odbyła sie 1 zielona szkoła
– odbyły sie 2 spotkania międzyszkolne
– odbył sie 1 piknik naukowy

Rezultaty będą mierzone za pomocą: dzienniki zajęć, sprawozdania, zdjęcia, broszura, strona www, ogłoszenia.
Za monitorowanie będzie odpowiedzialny koordynator. Przeprowadzi on ewaluacje ex-ante, mid-term i ext-post, które zagwarantują osiągniecie celów i zweryfikują założone rezultaty. Diagnoza przeprowadzona na zakończenie projektu określi przyrost umiejętności i wiedzy ważnych w edukacji szkolnej. Warunkiem zaliczenia zajęć będzie frekwencja na poziomie 80% i zaliczenie testu końcowego na poziomie min. 40% (dla grup rozw. min. 70%)

Wpływ rezultatów na cele proj:

Osiągnięte rezultaty pozwolą na zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju umiejętności społecznych, obywatelskich, twórczych, wyrobią w nich wysokie poczucie własnej wartości, wyposaża w umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych, posługiwania się technologiami inform., umiejętność uczenia się, wchodzenia w różne role, pracy w zespole, pozwolą na udział w terapii wad wymowy, dostarcza rodzicom wiedzy na temat gotowości ich dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Pozwolą na zastosowanie w praktyce min. wiedzy przyrodniczej i matematycznej, a tym samym przyczynia się do poprawy efektów kształcenia. Jeżeli dzieci należycie zostaną przygotowane do nauki szkolnej zmniejszy się możliwość napotkania przez nich trudności w dalszej edukacji.

Osiągniecie tych rezultatów wpłynie na realizacje celu głównego.