OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Opieka stomatologiczna w roku szkolnym 2023/2024  w naszej szkole będzie wykonywana przez Gabinet Stomatologiczny Alina Marek.
Podmiot Leczniczy, o którym wyżej mowa zapewni dostęp, zorganizuje i:
1)    będzie wykonywał świadczenia ogólnostomatologiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.),  w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w gabinecie stomatologicznym Gabinet Stomatologiczny Alina Marek przy ul. Dworcowej 28 p. 202 w Olsztynie,
2)    będzie wykonywał profilaktyczne świadczenia stomatologiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego z wyłączeniem świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia w gabinecie stomatologicznym Gabinet Stomatologiczny Alina Marek przy ul. Dworcowej 28 p. 202 w Olsztynie,
3)    będzie współpracował z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
2.  Świadczenia, o których mowa w ust.1 Porozumienia, są realizowane w znajdującym się  w strukturach i na terenie  Podmiotu Leczniczego, gabinecie dentystycznym spełniającym wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023  poz. 991 ze zm.).
3. Świadczenia, o których mowa w ust.1 Porozumienia, są realizowane przez lekarza dentystę, spełniającego  wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 2561
 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,  z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Godziny pracy gabinetu:

poniedziałek – 13.00 – 18.00

wtorek – 8.00 – 12.00

środa – 13.00 – 18.00

czwartek – 8.00 – 12.00

Rodzice, którzy są zainteresowani korzystaniem z ww świadczenia  kontaktują się telefonicznie i ustalają termin wizyty. Nr kontaktowy 89 537 32 23. Należy podać Nr PESEL dziecka. 

Po wizycie prosimy o zgłoszenie telefonicznie do sekretariatu szkoły (tel. 896257554), że dziecko skorzystało z usługi. Informacja posłuży do celów statystycznych. 

Osoba do kontaktu:  Pani Małgorzata Wilim tel. 625 75 54,