Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Nabór do szkół podstawowych 

na rok szkolny 2023/2024

 

        Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru

Zgodnie z  Prawem oświatowym kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 

Kryteria, o których powyżej mowa  zostały ujęte w UCHWALE  RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej UCHWAŁA w sprawie kryteriów rekrutacji do klas I- projekt

 

Terminy naboru

  • Zarządzenie Burmistrza Nidzicy w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica Zarządzenie Burmistrza

  • Zarządzenie Burmistrza Nidzicy w sprawie  określenia wzoru zgłoszenia o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica Zgłoszenie dziecka o przyjęcie do kl. I

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego  można uzyskać w każdej szkole podstawowej.