Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

  Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru

Zgodnie z  Prawem oświatowym kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 

Kryteria, o których powyżej mowa  zostały ujęte w UCHWALE  NR XXXIV/455/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej (pobierz)

 

Terminy naboru

  • Zarządzenie Nr 1233/2022 Burmistrza Nidzicy z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica (pobierz)  

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego  można uzyskać w każdej szkole podstawowej.

Wzory zgłoszeń do klasy I obowiązujące we wszystkich gminnych szkołach podstawowych:

Wzory zgłoszeń do klasy I obowiązujące we wszystkich gminnych szkołach podstawowych:
1. zgłoszenie o przyjęcia do klasy I SP dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły szk. do kl.I SP ,
2. zgłoszenie o przyjęcia do klasy I SP dziecka spoza obwodu szkoły u do kl. I SP .

    

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737 ze zm.)  (pobierz)
  • Rozdział 6 ustawy Prawo Oświatowe. (pobierz)