Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy

w Łynie

z dnia 03.02.2022 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023

 

 

podstawa prawna:

Art. 153 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2022/2023  będzie prowadzony na wolne miejsca w  terminie 8 lutego 2022 r.  –  22  lutego  2022 r.

 

    Liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym – roczne przygotowanie –   12
    Liczba wolnych miejsc w oddziale  przedszkolnym  –  12

 

 

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 16 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022..

 

Kryteria naboru

Do publicznego przedszkola  i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. DZ. U. z  2021 r., poz. 1082) tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te zostały zawarte w uchwałach Rady Miejskiej:

  • UCHWAŁA NR XXXIV/456/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica  (pobierz)
  • UCHWAŁA NR XXXIV/457/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica (pobierz)

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci  uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony przez Burmistrza Nidzicy w drodze zarządzenia.

Terminy naboru

  • Zarządzenie Nr 1232/2022 Burmistrza Nidzicy z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica (pobierz)  

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nidzica oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu i szkole podstawowej.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737 ze zm.)  (pobierz)
  • Rozdział 6 ustawy Prawo Oświatowe. (pobierz)
Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego obowiązujący we wszystkich gminnych placówkach (ddz.przedszk.)