Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru

Zgodnie z  Prawem oświatowym kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 

Kryteria, o których powyżej mowa  zostały ujęte w UCHWAŁA NR LXV/830/2023 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej (pobierz)

Terminy naboru

  • Zarządzenie Burmistrza Nidzicy w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica (pobierz)
  • Zarządzenie Burmistrza Nidzicy w sprawie  określenia wzoru zgłoszenia o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica (pobierz)

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego  można uzyskać w każdej szkole podstawowej.

  • Wzór zgłoszenia o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica zamieszkałego w obwodzie danej placówki (pobierz)
  • Wzór zgłoszenia o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica zamieszkałego poza obwodem danej placówki (pobierz)

Więcej informacji:

http://cuw.nidzica.pl/dla-interesanta/rekrutacja/szkoly