MŁODY EINSTEIN ODKRYWA ŚWIAT

W dniu 29.08.08r. dokonano naboru uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im prof. Romana Kobendzy w Łynie na zajęcia w ramach projektu „Młody Einstein odkrywa świat”.

Uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia wyrównawcze, rozwijające, specjalistyczne i informatyczne według następujących kryteriów:

– zajęcia wyrównawcze (wyniki diagnoz, sprawdzianów, próbnych egzaminów sprawdzających stopień opanowania umiejętności opisanych standardami, ocena postępów uczniów dokonana przez klasowy zespół nauczycieli, opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej),

– zajęcia rozwijające(rekomendacja nauczyciela przedmiotu/nauczyciela nauczania zintegrowanego, analiza zainteresowań uczniów, sugestie rodziców),

– zajęcia specjalistyczne(opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, opinie wychowawcy, logopedy, rodziców),

– zajęcia informatyczne(opinia nauczyciela informatyki, wychowawcy, rodzica).

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci spełniających powyższe kryteria złożyli u pedagoga szkolnego deklaracje uczestnictwa w projekcie. Wychowawcy klas wypełnili  zaś kartę identyfikacyjną uczestnika projektu.