SP Łyna

Logopeda szkolny

Beata Mroczkowska

 

Do zadań logopedy w przedszkolu, w szkole należy:

  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

  • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  • prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 Gabinet logopedyczny  znajduje się na poziomie -1. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru logopedy. Wszelkie informacje dla rodziców widnieją na stronie internetowej szkoły splyna.pl.

 
 
 
 

Skip to content