IX SZKOLNY KONKURS ,,STROIK BOŻONARODZENIOWY 2023”

IX SZKOLNY KONKURS
     PLASTYCZNY

„STROIK BOŻONARODZENIOWY ”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy  w Łynie
 2. Celem konkursu jest:
 • zachowanie tradycji  bożonarodzeniowych;
 • pobudzenie inwencji twórczej  uczniów;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz ich uzdolnień plastycznych;
 • ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
 • popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów.
 1. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – stroika bożonarodzeniowego.   Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji  Świąt Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność, pomysłowość, oryginalność  i ogólne wrażenie estetyczne.

 1. Warunki konkursu
  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej .
  2. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:
  3. uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-III,
   b. uczniowie klas IV-VIII,
  4. Szkoła może dostarczyć prace wszystkich uczniów w każdej kategorii wiekowej.
  5. Nie mogą być zgłaszane ozdoby biorące udział w innym  
  6. Każdy uczestnik  powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, dowolną techniką .
  7. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową oraz nazwę szkoły,  do której uczęszcza np. .Joanna Pszczelarz , kl.5 Szkoła Podstawowa w Łynie, ponadto powinna być wypełniona metryczka, podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna.
  8. Prace należy dostarczyć do 05.12.2023 r. do Szkoły Podstawowej prof. Romana Kobendzy  w Łynie .
  9. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji prasowej). Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem.
  10. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów.
 1. Ocena i nagrody
 2. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
 3. Prace będą oceniane według w/w  kryteriów.
 4. Komisja Konkursowa oceni prace w  w/w kategoriach wiekowych. W każdej z nich zostaną   trzej wykonawcy najpiękniejszych prac nagrodzeni.
 5. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły pl nie później niż do dnia 12.12.2023r  .
 6. Nagrody zostaną przekazane do szkół.
 7. Informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 75 54 .

                  Uwagi końcowe

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie. Prace pozostawione w Centrum Usług Wspólnych  w Nidzicy bądź w sekretariacie własnej placówki, nie są brane pod uwagę, gdyż nie będą dostarczone do organizatora.

 

organizatorzy: Monika Gergola i Beata Szwerc

                Prosimy również o wypełnienie  metryczki

Metryczka

IX SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „STROIK BOŻONARODZENIOWY”2023

1.     Imię i nazwisko autora pracy ……………………………………………………………………………..

2.     Szkoła ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail……………………………………………………

3.     Klasa ………………. Wiek …………………..

 

             Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów konkursu w/w  (w tym publikacji prasowej, umieszczenie na stronie internetowej szkoły). Zrzekam się praw własności do przekazanej pracy konkursowej i wyrażam zgodę na jej sprzedaż na Kiermaszu  Mikołajkowym w Nidzicy.

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                   ………………………….

        * niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie , Łyna 26, 13-100 Nidzica .
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych: ikrasniewska.oda@wp.pl

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się www.splyna.pl.

 

 

Regulamin do pobrania:

Regulamin konkursu SZKOLNY (1)