POMOC PSYCHOLOGA

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów

Drodzy Państwo!

W dniu 09.11.2022 r. swoją pracę w naszej szkole rozpoczął psycholog szkolny – Ewelina Fabiszewska.

Rodzice/opiekunowie prawni i uczniowie, którzy chcieliby skorzystać z pomocy psychologa zapraszani są do zgłaszania takiej potrzeby bezpośrednio
u psychologa szkolnego, pedagoga bądź u wychowawców klas.

 

Psycholog szkolny pracuje w środy od godziny 7.30-15.30.

 

Z czym można zgłaszać się do psychologa szkolnego?

Dziecko, gdy:

 • ma trudności w relacjach z rówieśnikami lub nauka sprawia mu trudności,
 • w szkole doświadcza przemocy lub dyskryminacji ze strony uczniów lub nauczycieli,
 • w domu doświadcza trudności w relacjach rodzinnych lub przemocy
 • ma potrzebę bycia wysłuchanym i zrozumianym

Rodzic, gdy:

 • dziecko ma trudności z nauką lub nie chce chodzić do szkoły
 • dziecko ma trudności w relacjach rówieśniczych
 • w domu w zachowaniu dziecka pojawia się agresja, drażliwość, obniżona koncentracja, trudności ze snem,
 • dziecko zgłasza trudne relacje z nauczycielami
 • ma potrzebę wsparcia w wychowaniu dziecka

 

Jeżeli czują Państwo potrzebę konsultacji czy rozmowy, albo szukają Państwo pomysłu na to jak wzmocnić relacje ze swoim dzieckiem zapraszam do kontaktu.

 

Zakres  obowiązków psychologa szkolnego:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;
 2. Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

3.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne
i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;

4.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5.Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

6.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

7.Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

8.Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

9.Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

10.Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców
i wychowawców;

11.Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;

12.Prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

13.Wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych  i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów klasowych;

14.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nidzicy oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;

15.Pomoc w realizacji wybranych zagadnień z Programu wychowawczo-profilaktycznego;

16.Nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych lub innych instytucji;

17.Przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.