WNIOSKI DO POBRANIA

 

Wniosek rodziców o objęcie dziecka ucznia nauką języka mniejszości narodowej języka mniejszości

Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z tych zajęć. Oświadczenie musi zostać złożone dyrektorowi szkoły w formie pisemnej w terminie do 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Po złożeniu oświadczenia uczeń nie będzie uczestniczył w nauce języka mniejszości lub języka regionalnego.

Pobierz wzór oświadczenia!

Oświadczenie rodziców o rezygnacji z objęcia dziecka ucznia nauką języka mniejszości narodowej

Oświadczenie do pobrania

ZGODA NA ZAJĘCIA DODATKOWE

ZGODA NA WYCIECZKĘ

Wniosek o użyczenie sali gimnastycznej