SP Łyna

Deklaracja dostępności

 • Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Łynie

Szkoła Podstawowa w Łynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji

 mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej     https://splyna..edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021..03.05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021..03.05
Skróty klawiaturowe
 •  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia i ułatwienia

 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • Strona częściowo spełnia wymogi techniczne, dotyczące dostępności, może się więc zdarzyć, że nie zawsze je osiągniemy
 • Informacje na stronie są na bieżąco aktualizowane
 • Użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków, aby zwiększyć rozmiar czcionek oraz kontrast wyświetlania
 • Strona internetowa posiada dostęp z poziomu urządzeń mobilnych
 • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.05
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021..03.05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły
 • E-mail:  splyna@nidzica.pl
 • Telefon: 89 625 75 54

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łynie
 • Adres: szkoły:
 • Łyna 26
 • 13-100 Nidzica
  woj. warmińsko-mazurskie
 • E-mail: splyna@nidzica.pl
 • Telefon: 89 625 75 54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła posiada jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do szkoły.
 2. Szkoła posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na parterze, w nowej części budynku wejściu przy szatni.
 3. Szkoła nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 5. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sale lekcyjne oraz toalety. Wszystkie te pomieszczenia są  usytuowane na parterze.
 6. Do przedszkola i jego pomieszczeń może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 7. Na terenie placówki jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Skip to content