SP Łyna

Biblioteka

BIBLIOTEKARZ:

 

Jadwiga Młynarczyk – Zawieska

Zadania nauczyciela:

– w zakresie pracy pedagogicznej:

 • udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,

 • prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,

 • zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,

 • udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,

 • współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;

 • udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki;

 • w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

 • troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;

 • gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję,

 • wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

 • prowadzenie ewidencję zbiorów,

 • klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,

 • organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

 • prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 

 • planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,

 • składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,

 • ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.

 

 

Regulamin biblioteki:

 • biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  zajęć lekcyjnych;

 • ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice; z zachowaniem obowiązujących procedur wdrożonych na czas zagrożenia epidemicznego

 • wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;

 • z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;

 • czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii

  z materiałów bibliotecznych;

 • jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu;

 • czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego;

 • czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

 • czytelnik może, pod nadzorem nauczyciela, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;

 • czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela;

 • czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;

 • czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;

 • czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 

 

Wykaz lektur

Skip to content