SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Regulamin

 Szkolnego Konkursu Fotograficznego

 

dla uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie.

 

 1. „O zdrowie dbamy i aktywnie czas spędzamy”.

 

 1. Organizatorem konkursujest Szkoła Podstawowa im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie, Konkurs organizowany jest w ramach Projektu szkolnego „ Tydzień zdrowia”. Osoby odpowiedzialne: Monika Gergola, Beata Szwerc.

 

 1. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu.

 

 1. Temat konkursu brzmi „O zdrowie dbamy i aktywnie czas spędzamy ”.

 

 1. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia, ukazanie miejsc sprzyjających uprawianiu sportu

i aktywności fizycznej w miejscu zamieszkania, rozpowszechnianie wśród uczniów szkół

podstawowych oraz mieszkańców Powiatu Nidzickiego fotografii, jako środka wyrazu

artystycznego. Pokażmy, że są miejsca w okolicy, gdzie można aktywnie spędzać czas, dbając o zdrowie

i kondycję fizyczną. Wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości.”

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej w Łynie, warunkiem jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

 

 1. Uczestnik konkursu  ma wykonać 1 fotografię i przesłać ją na adres mailowy: monika_gergola@o2.pl

 

 1. Kartę zgłoszenia  należy składać  u osób odpowiedzialnych za konkurs.

 

 1. Regulamin konkursu będzie wywieszony na tablicach ogłoszeniowych w szkole oraz na stronie internetowej naszej szkoły: https://splyna.pl/

 

 1.  Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 16 czerwca 2023r. u osób odpowiedzialnych za konkurs.
 2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie.

 

 1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:

➢ uczniowie klas przedszkole, 0, I-III

➢ uczniowie klas IV-VIII

W każdej z powyższych kategorii najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani  nagrodami.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród zwycięzcom odbędzie się 22 czerwca 2023r. Po zakończeniu konkursu we wrześniu 2023r. prace zostaną wystawione na terenie szkoły.

 

 1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

 

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

                Proszę uzupełnić Kartę Zgłoszeniową

Karta Zgłoszeniowa

Szkolny Konkurs Fotograficzny: ,, O zdrowie dbamy i aktywnie czas spędzamy’’.

1.      Imię i nazwisko autora pracy ……………………………………………………………………………..

2.      Klasa ………………. Wiek …………………..

 

             Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów konkursu w/w  (w tym publikacji prasowej, umieszczenie na stronie internetowej szkoły). Zrzekam się praw własności do przekazanej pracy konkursowej.

 

        Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                           

        …………………………….….